Regulamin festiwalu FLY WITH US FESTIVAL

1. Regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem” reguluje warunki uczestnictwa w festiwalu muzycznym FLY WITH US FESTIVAL , w szczególności zasady bezpieczeństwa, wstępu na festiwal oraz organizację festiwalu.
2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
a) Organizatorze należy przez to rozumieć: FLY WITH US FESTIVAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ siedzibą w Grodzisku (47-175) przy ul. Głównej wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem : KRS0001023296
b) Ustawie należy przez to rozmieć: ustawę z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. z dnia 14 września 2018 r. z późn. zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1870)
c) Bilecie należy przez to rozumieć jednorazowe uprawnienie określonego Uczestnika do jednorazowego wejścia na Festiwal w określonym dniu, na określony obszar. Bilet w formie print@home.
d) Festiwalu należy przez to rozumieć imprezę masową o tematyce muzycznej przeprowadzaną pod nazwą FLY WITH US FESVIAL (dalej Festiwal) w terminie od dnia 28 czerwca 2024 roku do dnia 29 czerwca 2024 roku w Kamieniu Śląskim.
e) Miasteczku Festiwalowym należy przez to rozumieć miejsce organizacji Festiwalu, na terenie Lotniska w szczególności na Terenie Festiwalu, parking, strefę gastronomiczną albo inne miejsce, na które Festiwal może zostać przeniesiony z ważnych powodów, co zostanie podane do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Festiwalu; Miasteczko Festiwalowe jest podzielone przez Organizatora na Strefy, do których dostęp dla danego Uczestnika uwarunkowany jest rodzajem zakupionego Biletu. Organizator udostępni mapę Miasteczka Festiwalu na stronie internetowej Fly With Us Festival i na terenie Miasteczka Festiwalowego.
f) Terenie Festiwalu należy przez to rozumieć ściśle teren, na którym odbywają się koncerty w czasie Festiwalu.
g) Uczestniku Festiwalu należy przez to rozumieć
(16+) osobę fizyczną uczestniczącą w Festiwalu na podstawie imiennego Biletu.
h) Regulaminie sprzedaży biletów należy przez to rozumieć Regulamin sprzedaży biletów Fly With Us Festival opublikowany pod adresem: https://flywithusfestival.pl/bilety/regulamin-i-polityka-prywatnosci/
i) Służbach Porządkowych należy przez to rozumieć: powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem umieszczony w widocznym miejscu zawierającym: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy celem zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w Festiwalu na terenie Festiwalu oraz w miejscach wyznaczonych przez Organizatora. W ramach wykonania swoich uprawnień Służby Porządkowe Festiwalu uprawnione są w szczególności do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na teren Miasteczka Festiwalowego, kontroli stanu trzeźwości oraz odurzenia innymi środkami.
j) Służbach informacyjnych należy przez to rozumieć osoby podlegające kierownikowi do spraw bezpieczeństwa działające w czasie Festiwalu na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w Miasteczku Festiwalowym, w tym na Terenie Festiwalu, w szczególności informując o przyjętych przez Organizatora rozwiązaniach organizacyjnych. Członkowie Służb Informacyjnych posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.
k) Siła Wyższa należy przez to rozumieć okoliczność wynikająca z lub dająca się przypisać działaniom, zdarzeniom, brakowi zdarzeń lub wypadkom, których Organizator nie mógł przewidzieć w granicach zdrowego rozsądku, a które pozostają poza kontrolą Organizatora, w tym m.in.: pogoda uniemożliwiająca organizację Festiwalu, zawalenie, powódź, pożar, wybuch, trzęsienie ziemi, osunięcie, szkoda strukturalna, epidemia lub zwiększona ilość zachorowań i rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych (np. koronawirus) lub inna naturalna fizyczna katastrofa, brak lub niewystarczająca dostawa prądu, połączeń satelitarnych i innych połączeń komunikacyjnych, działania wojskowe, zamieszki, strajki, działania terrorystyczne, niepokoje społeczne, żałoba narodowa, decyzja organów śledczych, administracji samorządowej lub rządowej, zaistniałe w czasie Festiwalu, jak i w okresie poprzedzającym Festiwal, gdy uniemożliwia to organizację Festiwalu lub uniemożliwia kontynuowanie Festiwalu zgodnie z harmonogramem.
3. Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Festiwalu, którzy w czasie trwania Festiwalu będą przebywać na terenie, na którym organizowany jest Festiwal oraz na terenie Miasteczka Festiwalowego.

1. Zasady ogólne

1. Wstęp na teren Miasteczka Festiwalowego przysługuje osobie pełnoletniej, posiadającej Bilet z odpowiednim uprawnieniem oraz dokument potwierdzający spełnienie warunku pełnoletności (w rozumieniu postanowień Regulaminu sprzedaży biletów).
2. Wstęp na teren Miasteczka Festiwalowego ma wyłącznie osoba, której dane osobowe zostały zakodowane na Bilecie i nastąpiła pozytywna weryfikacja danych osobowych przez służby porządkowe.
3. Wstęp na Teren Festiwalu jest jednorazowy w danym dniu Festiwalu. Oznacza to, że po wejściu na Teren Festiwalu Uczestnik Festiwalu nie będzie miał prawa ponownego wejścia na Teren Festiwalu po jego opuszczeniu.
4. Bilety na udział w Festiwalu sprzedawane są poprzez serwis internetowy na stronie internetowej https://flywithusfestival.pl/bilety/od 1 marca 2024 do 29 czerwca 2024 roku. Bilety dostępne są do wyczerpania zapasów. Możliwa jest całkowita wyprzedaż biletów przed festiwalem, w takim przypadku kasy w Kamieniu Śląskim zostaną nie otwarte.
5. Zakazane jest rozporządzenie Biletem na rzecz osób trzecich, zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w szczególności odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, chyba że Organizator wyrazi na to uprzednią zgodę. W przypadku stwierdzenia naruszeń Organizator zastrzega sobie prawo do odbioru prawa wstępu Uczestnika na teren Miasteczka Festiwalowego i udziału w Festiwalu.
6. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie ustalonej przez Organizatora. Naruszenie powyższego zakazu stanowi wykroczenie określone w art. 133 ustawy Kodeks wykroczeń.
7. Bilety nabyte z innych źródeł niż określone w niniejszym paragrafie nie będą uwzględnianie a osoby nimi się posługujące nie zostaną wpuszczone na teren Festiwalu.
8. W przypadku, gdy w Festiwalu zamierza wziąć udział osoba niepełnosprawna wraz z opiekunem, każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
9. Organizator zastrzega prawo, zgodnie z przepisami Ustawy, odmówić wstępu na teren Miasteczka Festiwalowego albo nakazać niezwłoczne jego opuszczenie:
a) osobom, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom, wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom:
• sprawdzenia uprawnień do przebywania na terenie Miasteczka Festiwalowego,
• wylegitymowania w celu ustalenia ich tożsamości oraz stwierdzenia pełnoletności,
• okazania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, w szczególności broń, ostre narzędzia, zakazane prawem substancje, alkohol. Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych stanowi uprawnienie Służb Porządkowych.;
• umożliwienia Służbom Porządkowym stwierdzania uprawnień osób do przebywania na terenie Miasteczka Festiwalowego,
• niezastosowania się do wezwania ich do opuszczenia Miasteczka Festiwalowego;
• nie zastosowania się do poleceń służb porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej;
c) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
d) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe nabyte z inny miejsc niż wyznaczone przez Organizatora, środki odurzające lub substancje psychotropowe;
e) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
f) osobom nie posiadającym ważnego dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w Festiwalu,
g) osobom noszącym buty o metalowych zakończeniach,
h) osobom, których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
i) osobom posiadającym plastikowe, szklane lub metalowe pojemniki lub puszki itp.
j) osobom nie posiadającym dokumentu tożsamości,
k) osobom niepełnoletnim,
l) osobom, które swoim zachowaniem lub wypowiedziami narażają Organizatora na utratę dobrego imienia lub naruszają dobra osobiste Organizatora lub działają na szkodę Organizatora lub marki Sunrise Festival.

2. Dodatkowe prawa, obowiązki i oświadczenia

1. Uczestnik Festiwalu przyjmuje do wiadomości, iż biorąc udział w Festiwalu będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Festiwalu będą używane światła stroboskopowe i lasery oraz innego rodzaju efekty świetlne i dźwiękowe.
2. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Festiwalu, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Organizator utrwala również przebieg Festiwalu dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Festiwalu i kolejnych edycji Festiwalu w przyszłych latach, a także promocji Organizatora lub Partnerów Medialnych i Sponsorów Festiwalu.
4. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje właściwemu prokuratorowi rejonowemu lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Festiwalu materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Festiwalu przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

3. Organizacja festiwalu

1. Każdy dzień Festiwalu rozpoczyna się o godzinie: 18.00.
2. Każdy dzień Festiwalu kończy się najpóźniej o godzinie: 04.00
3. Organizator zastrzega zmianę godzin rozpoczęcia i zakończenia Festiwalu bez podania przyczyny.
4. Organizator zastrzega prawo do odwołania Festiwalu bez podania przyczyny. W przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora, Organizator zwraca Uczestnikom Festiwalu koszt zakupu Biletów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Regulaminie sprzedaży biletów dostępnym na stronie internetowej: https://flywithusfestival.pl/bilety/
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu, w tym w szczególności godzin występu poszczególnych wykonawców, kolejności występu poszczególnych wykonawców, odwołania występu danego wykonawcy.
6.Organizator informuje, iż mapa Miasteczka Festiwalowego wraz z programem na każdy dzień Festiwalu opublikowana i dostępna jest na stronie internetowej Festiwalu nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

4. Forma płatności

Szczegółowe zasady i formy płatności obowiązujące w czasie Festiwalu zostaną uregulowane w osobnym regulaminie i udostępnione Uczestnikom przed rozpoczęciem wydarzenia.

5. Odowołanie Festiwalu

1. Niewykorzystany Bilet nie uprawnia do zwrotu pieniędzy ani do zamiany na inny, za wyjątkiem przypadku odwołania Festiwalu z przyczyn zależnych od Organizatora oraz z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu sprzedaży biletów.
2. Organizator zwraca wyłącznie cenę biletu.
3. W przypadku odwołania Festiwalu, zmiany programu, zmiany harmonogramu, zmiany czasu lub miejsca Festiwalu Organizator poinformuje o tym fakcie poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej https://flywithusfestival.pl/lub bezpośrednio w trakcie trwania Festiwalu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej ani osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie Festiwalu z przyczyn leżących po stronie osób trzecich lub z powodu wystąpienia Siły Wyższej. W powyższych przypadkach Organizator nie zwraca środków finansowych wydatkowanych na zakup biletu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnego lub nieprawdziwego adresu do korespondencji lub innych danych niezbędnych do weryfikacji.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Festiwalu bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu wobec Uczestnika.

6. Bezpieczeństwo Festiwalu

1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Festiwalu oraz porządek podczas trwania Festiwalu, poprzez m.in.:
a) Służby Porządkowe wyróżniające się elementami ubioru, należycie przeszkolone do wykonywania powierzonych czynności z zakresu ochrony imprez masowych;
b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
2. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Miasteczka Festiwalowego zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych.
3. Uczestnicy Festiwalu oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Miasteczka Festiwalowego obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Festiwalu, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu.
4. W przypadku uszkodzenia Biletu Uczestnik Festiwalu zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do punktu wyznaczonego przez Organizatora wraz z uszkodzonym Biletem celem jego wymiany.
5. Organizator wyznacza Strefy podziału terenu Miasteczka Festiwalowego:
a) Zaplecze techniczno-socjalne,
b) Sektory, widownia – teren imprezy masowej,
c) Strefa VIP,
d) Wejścia i wyjścia głównego,
e)eren Parkingów,
f)Punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne,
g)trefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawany jest alkohol są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.
6. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
b) Służby Porządkowe muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medyczne.
7. Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
8. W czasie Festiwalu Organizator oraz Uczestnicy Festiwalu, a ponadto inne osoby przebywające na terenie Miasteczka Festiwalowego, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

7. Służby porządkowe

1. Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Festiwalu;
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niebezpieczne, substancje odurzające, środki psychotropowe lub inne przedmioty zagrażające życiu i zdrowiu ludzkiemu;
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Festiwalu, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Festiwalu;
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 36 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. z dnia 25 października 2018 roku Dz. U. 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
2. Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Miasteczka Festiwalowego osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
3. Członkowie Służb Porządkowych, mogą być wyposażeni m.in. w:
a) ręczne wykrywacze metalu,
b) inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
4. Stwierdzenia prawa Uczestnika Festiwalu do przebywania na Festiwalu Służby Porządkowych dokonują przez sprawdzenie, czy Uczestnik Festiwalu posiada Bilet oraz czy jest pełnoletni.
5. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Festiwalu jest zabronione, Służby Porządkowe odmawiają wpuszczenia na teren Miasteczka Festiwalowego osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z tego terenu.
6. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Służby Porządkowe dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
7. Osobom, którym odmówiono wstępu na teren Miasteczka Festiwalowego lub przebywania na nim lub Uczestnikom usuniętym z terenu Miasteczka Festiwalowego zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.

8. Zakazy

1. Na teren Miasteczka Festiwalowego zakazane jest:
a) wnoszenie sprzętu rejestrującego audio-video za wyjątkiem aparatów fotograficznych: aparatów cyfrowych o matrycy do 10 MPix oraz tradycyjnych amatorskich aparatów kompaktowych i telefonów komórkowych posiadających funkcje rejestrowania audio-video. Niedozwolone jest wnoszenie sprzętu foto mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, np. lustrzanek małoobrazkowych, lustrzanek cyfrowych, aparatów średnio- i wielkoformatowych, aparatów z wymienną optyką itd. oraz akcesoriów typu „selfie-stick”,
b) wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, w tym broni, petard, rac, gazu łzawiącego, paralizatorów itp.
c) wnoszenie alkoholu i środków odurzających, w tym środków psychotropowych,
d) wnoszenie własnych napojów innych niż zawierających alkohol, z zastrzeżeniem postanowienia pkt III.7.l Regulaminu Pola Namiotowego,
e) wnoszenie zamkniętych paczek, pakunków itd.
f) wnoszenie przedmiotów niebezpiecznych zagrażających, albo których niewłaściwe użycie zagraża życiu i zdrowi ludzkiemu,
g) wnoszenie płynów w szklanych butelkach, w tym perfum,
h) wprowadzanie psów i innych zwierząt na teren Miasteczka Festiwalowego;
2. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Miasteczka Festiwalowego, itp.
3. Zabronione jest tarasowanie, zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
4. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
5. Zabrania się nocowania w samochodach lub innych środkach komunikacji na terenie parkingu Miasteczka Festiwalowego.
6. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na terenie Miasteczka Festiwalowego.
7. Uczestnik Festiwalu zostaje pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z Ustawy zgodnie z którą:
a) Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub Regulaminu przez Organizatora lub Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
b) Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
8. Organizator nie prowadzi depozytu przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie w trakcie trwania Festiwalu jest zakazane.

9. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Festiwalu są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Festiwalu będą sprzedawane wyłącznie na terenie Miasteczka Festiwalowego lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
2. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
a) na stronie internetowej,
b) w punktach informacyjnych na Terenie Festiwalu
3. Korespondencję do Organizatora kieruje się wyłącznie w formie elektronicznej poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej Organizatora: https://flywithusfestival.pl/. Organizator zastrzega sobie prawo do nie udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy informacja w przedmiocie pytania znajduje się na stronie internetowej Festiwalu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy.
5. Organizatora zastrzega, iż szczegółowe zasady obowiązujące w czasie Festiwalu w poszczególnych Strefach Miasteczka Festiwalowego, m.in. na polu namiotowym i parkingu, zostaną uregulowane w osobnych regulaminach.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu w każdym czasie:
a) w celu usunięcia błędów lub omyłek w treści Regulaminu,
b) w celu dostosowania Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności mających znaczenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie Miasteczka Festiwalowego w czasie Festiwalu,
c) ze względu na okoliczności niezależne od Organizatora, mające miejsce po ogłoszeniu Regulaminu, a których Organizator nie mógł wcześniej przewidzieć.
7. Informacja o zmianie Regulaminu będzie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Festiwalu.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.